Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou
reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.“

 

Celkové způsobilé náklady projektu:8 338 252,- Kč
Dotace:7 921 339,- Kč
Vlastní podíl města:416 913,- Kč
Zahájení projektu:

1. 1. 2018

Ukončení projektu:31. 12. 2021
Kontaktní osoba:Ing. Radka Hudečková, Ph.D.
mobil: 777 760 907
email: radka.hudeckova@zdarns.cz


MAP
II je Místní akční plán vzdělávání II, který navazuje na předchozí projekt MAP (Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000130). MAP II obsahuje kroky a aktivity, které školy v území ORP Žďár nad Sázavou povedou blíže k vizi jejich rozvoje. MAP II je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Hlavním přínosem MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také  k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následná řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
  • sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání,
  • zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
  • zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Priority MAP II z hlediska vzdělávání:

  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Soulad s MAP je podmínkou pro čerpání prostředků peněz na rozvoj školství v území, ať již prostřednictvím IROP nebo OP VVV, či národních zdrojů.

Více informací