Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Tento vnitřní oznamovací systém Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, vzniká na základě na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ“). Dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů byla vedením vnitřního oznamovacího systému pověřena společnost ICT Vysočina s.r.o.

Dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů jsou uveřejňovány následující informace způsobem umožňujícím dálkový přístup:


1. OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OSOB

Příslušnými osobami dle zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

Mgr. et Bc. Luboš KLIMENT
Martina FAJMONOVÁ 
Matěj BLAŽÍČEK


2. ZPŮSOBY OZNAMOVÁNÍ:

A. PŘÍSLUŠNÝM OSOBÁM PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU:

- Elektronicky na emailovou adresu OZNAMENI@PISTALKA.online

- Ústně na telefonním čísle +420608719875. Linka je přímá na příslušnou osobu a je zpravidla obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod., pokud se nedovoláte, budete v nejkratším možném čase  kontaktováni příslušnou osobou. Hovory nejsou monitorovány ani zaznamenávány.

- Webovou aplikací PISTALKA.online. Dostupnou na www.PISTALKA.online . PISTALKA.online je webová aplikace vyvinutá společností ICT Vysočina s.r.o. garantující vysoký standard důvěrnosti poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů. PISTALKA.online umožňuje elektronickou komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem, přičemž vzájemná komunikace je důvěrná, zabezpečena šifrováním a anonymní. Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci byl přidělen „KÓD ORGANIZACE – 65“ jako jedinečný identifikační kód, který slouží oznamovatelům k určení organizace v rámci aplikace PISTALKA.online.

- Písemně v označené obálce „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“ na adresu sídla společnosti ICT Vysočina s.r.o., Ždírec 99, 588 13 Polná

- Na žádost a v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) také osobně.


B. MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI

Ministerstvu spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2, lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec ministerstva povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dní ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Oznámení je možné podat také prostřednictvím vnějšího (externího) oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti na stránkách https://oznamovatel.justice.cz.


3. Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) dle zákona o ochraně oznamovatelů.