Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Registrační číslo projektu dle MS2014: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017529


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 Malá Strana

IČO: 00022985

č. j.: MSMT-23166/2020-2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_080/0017529-01

(dále jen „Rozhodnutí“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,

vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace

přijaté dne 28. 05. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle

§ 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace

ve výši 1 226 816,00 Kč.