Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Waldorfská škola (waldorfská pedagogika) je alternativní výchovně vzdělávací program, vycházející z pedagogických zásad formulovaných rakouským filosofem, esoterikem a sociálním myslitelem Rudolfem Steinerem (1861–1925). Waldorfská pedagogika se snaží integrovaně rozvíjet jak intelektuální schopnosti dětí, tak jejich praktické neboli manuální dovednosti, stejně jako jejich umělecké vlohy.

V roce 2019 bylo po celém světě 1182 waldorfských škol, 802 v Evropě, zejména v Německu (245) a Nizozemí (109). V roce 2019 bylo v Česku 20 základních waldorfských škol, 1 speciální škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 5 waldorfských lyceí a jedna střední škola kombinující lyceum a odborné učiliště. V Asociaci waldorfských škol pak bylo registrováno 21 mateřských škol, center a waldorfských tříd v běžných mateřských školách. Waldorfská předškolní pedagogika je také v ČR inspirací pro mnoho lesních školek.

Naše třída Studánka s prvky waldorfské pedagogiky byla založena před 27 lety a již 20 let je součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou. Sídlí při MŠ Vláček na Haškové ulici 1150/14.

Waldorfská škola se sama charakterizuje jako škola, která chce člověka připravovat na život nejen znalostně, ale také rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností. Waldorfský učitel by měl pohlížet na dítě jako na duchovní bytost, která přichází na svět nadána možností všestranného vývoje. Jeho úkolem je pěstovat toto nadání a vést dítě k tomu, aby bylo schopno jednou převzít výchovu sebe sama. 

Důraz na slavení svátků, prožívání koloběhu roku

Typické pro waldorfskou předškolní výchovu je návaznost na prožívání koloběhu roku, slaví zde celou škálu svátků a slavností, zejména pak Michaelskou, Martinskou, Adventní, Tříkrálovou a Masopustní. Součástí školního roku bývají pravidelné jarmarky v předvánočním období. V MŠ bývá ve třídách ještě tzv. stoleček ročních dob, v jehož výzdobě se odráží charakter daného období roku.

Výuka prožitkem, memorování rytmem

Waldorfská pedagogika usiluje o výuku pomocí zážitku. Předávání nové látky má být maximálně živé, obrazové, podněcující fantazii, oslovující tak nikoli jen intelekt, ale i citovost. Pro zapamatování se používají rytmické aktivity spojené s pohybem. 

Nároky waldorfských škol na rodiče

České waldorfské školy mají, v porovnání s běžnými školami, zvýšené nároky na rodiče dětí.

Waldorfské školy považují rodiče, vedle učitelů a dětí, za třetí, nedílný element školy. Pokud jsou v situaci, která jim umožňuje výběr z více zájemců, upřednostňují ty děti, jejichž oba rodiče podporují vzdělávání a výchovu ve waldorfském směru. 

Waldorfské školy očekávají od rodičů aktivní zapojení do běhu školy, jako je pomoc při školou pořádaných akcích (četných slavnostech, jarmarcích a podobně). Dále očekávají účast rodičů na třídních schůzkách, které bývají výrazně četnější než na standardních školách. V neposlední řadě v mnoha případech vyžadují úhradu zvýšených nákladů na výuku, jež nepokrývají veřejné prostředky, které škola od státu dostává.