Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Školní vzdělávací program : „Slunce je život“

Filozofie MŠ

Podporovat fyzickou i duševní pohodu dětí, zdravé sebevědomí a osobní spokojenost se zaměřením na komunikativní dovednosti a rozvoj řeči

Mateřská škola je umístěna v klidné zóně u řeky Sázavy. Obklopuje ji rozlehlá školní zahrada s pěti pískovišti a kovovými průlezkami.Od loňského roku máme nový dřevěný domeček se skluzavkou. Součástí je i malé dopravní hřiště s přenosnými dopr.značkami.Celá zahrada včetně oplocení potřebuje postupně obnovovat.

Vnitřní prostory školy jsou umístěny ve dvou pavilonech spojených venkovním atriem. V pavilonu A jsou umístěny dvě třídy,v pavilonu B čtyři třídy. Součástí budovy je hospodářská část s kuchyní v 1.patře.

Třídy jsou dostatečně prostorné,ke hře dětí je možné využívat i ložnice se skladovatelnými lehátky.Každá třída má sociální zařízení pro děti i učitelky,kabinet a výdejnu strav. Kromě prostor pro běžné aktivity, jsou zde i nadstandardní prostory, kde je možné významnou měrou celoročně posilovat zdraví a tělesnou zdatnost dětí – prostorná tělocvična, sauna a k ní náležející sprchy, malý bazén a terasa.

Tělocvičnu využíváme i k dalším aktivitám jako např. ke společným setkáváním dětí ze všech tříd při karnevalech, divadelních představeních, výstavkách apod. Stravování dětí je uskutečňováno v jednotlivých třídách.

Jídlo je vydáváno ze tří termoportů ve čtyřech výdejnách,mytí nádobí je zajištěno v myčkách. V letošním roce Město Žďár konečně zbudovalo parkoviště na ulici Veselská, včetně chodníku a zeleného pásu.

Do svého ročního plánování škola pravidelně zařazuje ve spolupráci s rodičovskou veřejností řadu akcí.Pravidelná jsou tvořivá odpoledne pro děti a rodiče,společné výstavky na dané téma,sběr pomerančové kůry,vystoupení dětí pro rodiče,a další odpolední akce.

Další nedílnou součástí naší dlouhodobé pravidelné práce je péče o rozvoj verbální i neverbální komunikaci dětí.Tuto péči zajišťujeme v letošním roce především hravými činnostmi s dětmi-dechová a artikulační cvičení,básně říkadla,dramatizace pohádek.Odbornou péči provádí logopedická poradna,kam děti po průzkumu výslovnosti a ve spolupráci s rodiči doporučujeme.

V letošním roce se chceme zaměřit více na ochranu zdraví dětí, jak fyzického, tak duševního, posilovat nadále jejich zdravé sebevědomí a uvědomění si že o svoji Zemi se musíme starat, aby nám byla bezpečným domovem.

Mateřská škola neustále usiluje o uplatňování nových trendů práce v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. Velkým přínosem je zájem pedagogických pracovnic o soustavné vzdělávání a zlepšování prostředí pro hry dětí.

Dlouhodobé cíle ŠVP

Přejeme si,aby náš vzdělávací program školy ovlivňoval celou osobnost dítěte.Aby vycházel

z jeho potřeb,zájmů,aby vyhovoval individuálním vzdělávacím možnostem dětí.
To vše za předpokladu životní pohody,souladu a harmonie(bez stresu ovlivňující celkové zdraví),plynoucí z prostředí,podmínek,organizace,činností,z jednání všech pracovnic školy,které si uvědomují,že vše je třeba podřídit potřebám dětí.

„A poněvadž kovářem se nelze stát jinak nežli tím,že člověk kuje,písařem psaním,
je zapotřebí,aby se děti stávaly lidmi tím,že budou konat lidské práce“.
J.A.Komenský

1/ Učit děti vnímat svět kolem sebe,dění v tomto světě, cestou přirozené výchovy a vzdělávání  na základě vlastní prožité zkušenosti.

• učit děti prožitky,ne předkládáním hotových faktů
• denně připravovat více činností,ze kterých si může dítě vybrat
• využívat tvořivé improvizace v práci učitelek
• využívat problémové učení a experimentování
• upřednostňovat individuální a skupinovou práci
• neohraničovat časově předem výchovně vzdělávací činnost
• zodpovědně připravovat děti na vstup do ZŠ s důrazem na péči o děti s OŠD
• rozšiřovat a zkvalitňovat nadstandartní aktivity školy
• vytvářet pro děti vhodné a podnětné prostředí
• zavádět samoobslužný systém (přístupnost hraček,stravování aj.)
• seznamovat děti s obsluhou počítače

2/Podporovat fyzickou i duševní pohodu dětí,zdravé sebevědomí a osobní spokojenost  se zaměřením na komunikativní dovednosti a rozvoj řeči.

• netlumit svobodu a individuální rozvoj dětí v kolektivu (společné rozhodování)
• mít stále na zřeteli šťastné a spokojené dítě
• pěstovat v dětech odpovědnost za vlastní jednání
• umožňovat novým dětem postupnou adaptaci
• vést děti ke zdravému životnímu stylu (rozpracováno v krátkodobých cílech)
• využívat výtvory dětí k výzdobě MŠ
• nadále zařazovat cvičení v tělocvičně,saunování aj.nadstandartní aktivity dle zájmu dětí
• společně prožívat významné události (svátky,lid.tradice,narozeniny dětí atd.)
• všemi dostupnými prostředky rozvíjet řeč dětí a vzájemnou komunikaci (rozpracováno v krátkodobých cílech)

Krátkodobé  cíle ŠVP

Krátkodobé cíle vycházejí z analýzy práce minulého školního roku v oblasti výchovně
vzdělávací, podmínek, materiálního zajištění.

1/Rozvíjet řeč dětí,napomáhat rozvíjení jejich verbální i neverbální komunikace,spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích.

stanovit na začátku škol.roku úroveň řečových schopností a dovedností dětí
• pořádat poradní odpoledne pro rodiče-nabízet met.materiály
• denně zařazovat jazykové chvilky,pozornost věnovat fonematickému sluchu, artikulačním a dechovým cvičením (skupinově i individuálně)
• vymezit časový prostor pro individuální preventivní log.péči
• zajistit dostatek pomůcek a prostředí pro dramatické hry dětí
• dle možností zřídit dramatický kroužek
• studovat odbornou literaturu-zajistit její doplňování
• k posílení pocitu sounáležitosti využívat využívat komunitního kruhu(“Začít spolu“ str.21-22) • zřídit koutky“knihy-písmena“
• společně s dětmi vytvářet pravidla soužití ve třídě- tzv.“piktogramy“

2/Chránit zdraví dětí a vyloučit možná rizika a nebezpečí jeho poškození.

• v každodenních činnostech objasňovat dětem tento problém
• opravit a využívat dopravní hřiště,prostředky a značky na školní zahradě
• návštěva dopravního hřiště s policistou
• vycházky městem a sledování dopr.provozu
• návštěva hasičů,záchranky,zdrav.střediska
• hra s dopr.značkami a prostředky
• promítání videokazet,poslech CD,četba pohádek s dopravní a preventivní tématikou
• zapojení rodičů-odpolední akce na zahradě i ve třídách
• účast na soutěžích(např.PO,ekologie,zdraví aj.)
• div.představení zahrané pracovnicemi MŠ s prevent.tématikou
• dramatizace tohoto problému dětmi
• ukázka.výcviku policejních psů
• besedy s odborníky
• celoroční sběr pomerančové kůry
• spolupráce se SVZŠ-projekt“Zdraví“a pořádání akce Pohádkový les
• čištění zůbů u starších dětí .
•Tetiny v kuchyni“-zdravá výživa

3/Vést děti k péči o svoji Zemi,aby nám všem byla bezpečným domovem.

• jarní akce na zahradě „Vodní hrátky
• spolupráce s firmou ODAS –využití pneumatik k pohybovým aktivitám
• vést děti ke třídění odpadu
• společná výstavka s rodiči-výrobky z odpadního materiálu
• zakoupení pomůcek a metodického materiálu(čistota prostředí,ekologie)
• vycházky a výlety do okolní přírody (les,zahradnictví,záchranná stanice..)
• výlet do ZOO Jihlava