Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází náš školní vzdělávací program nazvaný: „ Je nám dobře na světě ….”

Filozofie naší MŠ:

rozvíjet samostatné, spokojené, veselé a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy

Připravit děti do života, pěstovat porozumění, přátelství a cit nejen k sobě samému, uvést dítě do společenství lidí a do pravidel soužití s ostatními, podporovat vztah k jinému dítěti či dospělému

 • jeho dlouhodobá koncepce vychází z principů „ Zdravé mateřské školy“
 • cílem je vytvářet a pěstovat v dětech respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • rozvíjení komunikace a spolupráce považujeme za proces osvojování stěžejních dovedností
 • dalším cílem je zpřístupnit MŠ rodičům, podpořit vzájemnou důvěru,  komunikaci a vzájemnou informovanost rodiny a MŠ

Co nabízíme:

 • pěkné a zdravé prostředí -naučná stezka, lesy, louky, rybníky
 • zámecký areál umožňuje propojit kulturní, historické i estetické cítění dětí
 • návštěvy divadelních představení a koncertů
 • besedy v knihovně, ZUŠ, DDM
 • předplavecký výcvik
 • pravidelné sportování a cvičení v tělocvičně
 • spolupráce se ZŠ – prohlídka školy, společné akce
 • spolupráce s PPP, SPC, Policií a Městskou policií
 • seznamování s počítačem – výukové programy
 • základy seznamování dětí s anglickým jazykem
 • výchovně-vzdělávací projekty – ekologie, prevence šikany, zdravověda
 • rozvoj grafomotoriky, čtenářských, matematických a komunikativních dovedností
 • podporujeme samostatnost dětí při všech činnostech v MŠ s ohledem na specifické a vývojové zvláštnosti dětí předškolního věku
 • zábavná odpoledne pro děti i rodiče
 • prolínání výchovy v MŠ a v rodině
 • výlety a besedy zařazujeme průběžně během školního roku
 • loučení s předškoláky na radnici, slavnostní pasování dětí na školáky