Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
z kterého vychází náš školní vzdělávací program nazvaný : “S kamarádem na sluníčku i v dešti”.

Cíl programu

Získat přehled o okolním světě, kladný vztah k přírodě a městu, vnímat život na Zemi.

Filosofie naší MŠ

Připravit děti do života, pěstovat porozumění, přátelství a cit nejen k sobě samému. Uvést dítě do společenství lidí a do pravidel soužití s ostatními. Podporovat vztah k jinému dítěti či dospělému.

Čerpáme z programu Začít spolu a Zdravá mateřská škola, kde nás oslovily tyto zásady:

 • Podporujeme zdraví dětí, zdravě jíme
 • Dbáme na rytmický řád dne
 • Snažíme se o úzkou spolupráci s rodiči
 • Respektujeme individualitu každého dítěte
 • Dodržujeme dětské rituály ( vítání v ran.kruhu, oslavy narozenin apod.)
 • Podporujeme dětská přátelství a samostatnost
 • Umožňujeme tělesnou pohodu a volný pohyb
 • Rozvíjíme v dětech estetické cítění
 • Spolupracujeme úzce se ZŠ v okolí

Náš školní vzdělávací program ( dále již ŠVP ) umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně a tvořivě s uskutečňováním  svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti.

Veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně.
Uplatňuje didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, 
na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Probouzí v dětech chuť učit se a objevovat.

ŠVP je  dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních (hodnotících) činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání. Hodnotíme na konci týdne, po ukončení tématického celku, pololetně a celoročně.

V našem ŠVP klademe důraz :
 • na tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení pětivzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky ( dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět )
 • na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás
 • na emoční prožitky dětí
 • na spojení vzdělávacích témat se životem – sociální učení
 • na důslednou realizaci hodnocení obsahu, metod a forem denní nabídkya také hodnocení směrem k dítěti zaměřené na rozvoj každého dítěte jako jedinečné osobnosti, vzdělávací pokroky dítěte zaznamenáváme
 • na spoluúčast s rodinou v netradičních formách zajišťujících pohodovou
Tématické celky

Náš ŠVP obsahuje 3 tématické celky s názvy:
Čas jeřabin, Čas vloček, Čas květů.

V každém z tématických celků jsou zpracována podtémata obsahující návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností dětem ze života kolem nás, které pedagog dále realizuje a konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí a obsahem do třídních programů.

Třídní programy zpracovávají paní učitelky v počátku školního roku, po poznání daného kolektivu dětí v podobě činnostní, ale vždy respektují nabídku činností dětem.

Klademe si za cíl dosáhnout u dětí ukončujících školní docházku výstupy – očekávané klíčové kompetence , tj. základní životní dovednosti.

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problému
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské