Úvodní stránka   Školky   Srdíčko   Informace Srdíčko

Informace Srdíčko

Informace

Filozofie MŠ:
Naše pedagogická práce čerpá z programu „ Zdravé mateřské školy “,
snažíme se vychovávat dítě jako zdravě sebevědomou, všestranně rozvinutou osobnost v bezpečném, zdravém a motivujícím  prostředí.

Školní vzdělávací program s názvem „ Pod žďárskou věží, čas krásně nám běží … “ :

 • Poskytnout všem dětem klidné, radostné a podnětné prostředí, ve kterém získají základní dovednosti a znalosti a pozitivní vztah ke světu a naučí se respektovat přirozené potřeby jednotlivce
 • Vytvořit pocit druhého domova, ve kterém se dítě cítí v pohodě tělesné, duševní a sociální
 • Vytvořit základy pro celoživotní vzdělávání
 • Rozvíjet u dětí vztah k přírodě, okolnímu světu a vytvořit základy zdravého životního stylu

Co nabízíme:

 • pěkné  prostředí, přátelskou atmosféru, podporujeme vzájemnou komunikaci a spolupráci s rodiči
 • divadelních představení v MŠ
 • exkurze, besedy, spolupráci s DDM, ZUŠ, hasiči, policií, knihovnou, regionálním muzeem, Domem kultury, apod.
 • rozmanité hudební a výtvarné činnosti
 • podporujeme samostatnost dětí při všech činnostech v MŠ s ohledem na specifické a      vývojové zvláštnosti dětí předškolního věku
 • zábavná odpoledne pro děti a rodiče
 • výlety zařazujeme průběžně během školního roku
 • besedy a konzultace s odborníky ( uč. ZŠ, PPP )
 • možnost podílet se na plánování školního kurikula
 • možnost vyjádřit své připomínky, přání, uplatnění nápadů formou schránky důvěry

Nadstandardní péče:

 • předplavecký výcvik
 • zapojení dětí v hudebně- recitačním kroužku, veřejná vystoupení dětí v průběhu roku
  ( vítání občánků, vystoupení v DDM, v domech pro seniory)
 • seznamování dětí se základy práce na PC