Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka (Stránka 4)

MŠ Pastelka

MŠ Santiniho – SVOBODA! Žďár za první republiky

je název výstavy v Regionálním muzeu, kterou jsme s Motýlky navštívili ve středu 10.10.2018. Výstava nám přiblížila, jak se žilo lidem v našem městě v období první republiky, co nového zdejšímu obyvatelstvu přinesla změna zřízení, jak se žilo chudému služebnictvu nebo bohatým lidem, továrníkům a statkářům. Paní průvodkyně dětem přiblížila různé zajímavosti ze života žďárských osobností.

 


MŠ Santiniho – Dary podzimu

V první polovině října jsme se v naší MŠ věnovali tématu Dary podzimu.
Děti tvořily a hrály si s přírodninami.

Využívali jsme krásného počasí k procházkám a pozorováním přírody a nechyběla ani ochutnávka toho, co nám roste na zahrádkách. Společně s dětmi a s naší paní kuchařkou Irenkou jsme si připravili pečenou dýni s bramborami, cibulí a česnekem a také brambory na loupačku. To jsme si pochutnali 🙂

 


MŠ Santiniho – Naši malí zahradníci

Dnes jsme využili krásného počasí k přípravě naší zahrádky na zimu. Vytrhali jsme mrkvičku, ostříhali pažitku a bylinky, prokypřili a vypleli vyvýšené záhonky. Některé děti zase pomáhaly při pletí a úpravě květinového záhonu a další děti odklízely spadané listí před školkou a odvážely ho do kompostéru. Práce na zahradě nás moc bavila a hned při obědě jsme využili pažitku a ozdobili jsme si s ní bramborou kaši. To byla dobrota a zítra se těšíme na mrkvičku 🙂

 


MŠ Santiniho – PROJEKTY v MŠ Pastelka

Naše MŠ se v letošním roce zapojí do dvou projektů, které začnou probíhat od října.

 • Celoroční projekt pro předškolní děti
  SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti v MŠ zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním.

Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Cvičení s dětmi ze třídy MOTÝLEK bude probíhat pravidelně 1x týdně v tělocvičně na ulici Dvorská pod vedením p.uč. Miroslavy Buďové a Marcely Novotné.

Malé BERUŠKY s p.uč. Olgou Mlíkovou se do veselého cvičení zapojí ve 2.pololetí školního roku.

 • Projekt města Žďár nad Sázavou “Inkluze ve Žďáře nad Sázavou”
  Edukativně stimulační skupiny

 Tento projekt hravou formou rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů  číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které si z metodických důvodů můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • řeč,myšlení
 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase
 • početní představy

Rozvoj jedné oblasti často podmiňuje rozvoj dalších. Jednotlivá cvičení se vzájemně prolínají. Program je rozvržen do 8 lekcí. Pracuje se ve skupině dětí a s dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekce je motivací, radou, inspirací.

Významná je příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Je to společně strávený čas.

Tento projekt bude probíhat v MŠ ve třídě Beruška pod vedením p.uč. Miroslavy Buďové
a Olgy Mlíkové.


MŠ Santiniho – Krásy zámecké zahrady

Jsme moc rádi, že naše MŠ je součástí krásného zámeckého areálu a že můžeme využívat k pobytu venku zámecká nádvoří a zámecké zahrady. Ve čtvrtek 27.9.2018 jsme nahlédli do zámecké zahrady, která byla připravena na sobotní akci DEN VENKOVA.

 


MŠ Santiniho – Mámo, táto, pojď si hrát!

Na středu 26.9.2018 jsme pozvali rodiče, aby se mohli vrátit alespoň ve vzpomínkách do dětství a společně si se svými dětmi pohrát v mateřské škole, poznat blíže nové prostředí a také nové kamarády jejich dětí. Prožili jsme první společné odpoledne a bylo nám spolu fajn 🙂

 


MŠ Santiniho – Pohádka O veliké řepě

V týdnu od 24.9.2018 jsme si s dětmi připomněli známou klasickou pohádku O veliké řepě. Děti si při pohádce procvičily pojmy první a poslední a také před a za. A protože pohádku děti dobře znají, nechyběla ani dramatizace. Všichni Motýlci spojili síly a tahali za řepu. Zjistili, že když opravdu všichni společně zatáhnou, že to jde. Z pohádky jsme si tedy vzali ponaučení, že pokud nám něco nejde, požádáme kamaráda o pomoc a společně se nám určitě zadaří.
Na pohádku jsme pozvali i své kamarády z Berušky a společně jsme si na závěr zazpívali píseň „Z ruky do ruky lano putuje, lano putuje, tebe a mě spojuje, tebe a mě spojuje“.

 


MŠ Santiniho – Hrátky v lese

V pátek 21.9.2018 nás sluníčko brzy vytáhlo ze školky na vycházku do lesa. Cestu naučnou stezkou bez problémů zvládly i malé děti z Berušky. V lese děti stavěly domečky pro zvířátka, hrály si s přírodninami a naslouchaly zvukům lesa a přírody.

 


MŠ Santiniho – Poznáváme okolí MŠ

Pomalu začínáme poznávat blízké okolí naší MŠ.
Ve čtvrtek 13.9.2018 jsme se s batůžky na zádech vypravili s dětmi z MOTÝLKU ke Starému dvoru, odkud je krásný výhled na celý Žďár, všechna sídliště, továrna Žďas, nádraží i na krásnou Zelenou horu. Pokochali jsme se pohledem a shodli se, že naše město je krásné! Prohlédli jsme si také koně a došli jsme až k Mamlasovi.

Další poznávací putování nás vedlo na Pilák, kde jsme si to moc užili 🙂

 


MŠ Santiniho – Ranní protažení

Krásné babí léto nás lákalo k rannímu protažení na školní zahradu  🙂