Úvodní stránka   Z ředitelství (Stránka 11)

Z ředitelství

Výměna oken na MŠ Kamarád

Od soboty 25.10. do středy 29.10. proběhne v  naší školce výměna oken na severní straně budovy a MŠ bude uzavřena. Děti, které nemohou rodiče odhlásit, budou dočasně umístěny v MŠ Brodská. Děkujeme všem rodičům za pochopení a vstřícnost a zaměstnancům mateřské školy Pohádka za ochotu a spolupráci.

 


Výsledek výběrového řízení

Mateřská škola Žďár nad Sázavou v souladu s vnitřním předpisem Města Žďár nad Sázavou zadala výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu “Nákup a instalace konvektomatu do školní jídelny, MŠ Žďár nad Sázavou, Veselská 26”.

Výsledek výběrového řízení

 

 


Mateřská škola „ Sluníčko“ se rozsvítila!

Rekonstrukce MŠ Veselská „Sluníčko“ je před dokončením. Budova MŠ je zateplena, má novou fasádu a okna.

MŠ_Sluníčko MŠ_Sluníčko

Bohužel zateplením přišla o své sluníčko, ale má nové a jiné, aby si zachovala svou identitu.

Děkujeme všem rodičům , které jsme oslovili, za kladné i záporné připomínky.
Jsme rádi, že těch kladných je většina a nová fasáda se líbí.
Z 99  dotázaných  rodičů řeklo 99  ANO  k otázce „ Líbí se Vám nová fasáda“ ?

Z toho 13 rodičů doplnilo odpověď  následujícími připomínkami :
•    Kytičky vypadají , jako balónky, nemají lístečky, nejsou dětské a dodělané
•    Sluníčko nemá očička
•    Tlumenější barva fasády
•     Velká škoda původní plastiky – 7 dotazovaných

Také nás mrzí, že původní plastika se nedala zachovat. Aby byly dodrženy podmínky dotačního programu ze SFŽP na zateplení  a energetické úspory, bylo nutné plastiku zakrýt izolací. Původní sluníčko bylo zdokumentováno a nafoceno.
Proto jsme s autorem návrhu, Ing. Janem Vincem, přistupovali k rekonstrukci s myšlenkou nadčasovosti a  abstraktnosti.
Přejeme všem dětem , aby se jim  dále chodilo do školky s radostí a s úsměvem na tváři.

MŠ_Sluníčko MŠ_Sluníčko


PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2014

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že prázdninový provoz zajišťují uvedené mateřské školy:

Od 1.7.-31.7.2014 MŠ Haškova (MŠ Vláček)
Od 1.8.-31.8.2014 MŠ Veselská (MŠ Sluníčko)

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v mateřské škole ve Žďáře nad Sázavou. Rodiče, kteří potřebují využít prázdninový provoz se musí písemně přihlásit do 25.6. 2014 u zástupkyně ředitelky na školce,kterou navštěvují.
Prázdninový provoz je zajišťován hlavně pro zaměstnané rodiče.
Děkujeme za pochopení.

 


Formule Škoda

V středu 18. června byla na naší školní zahradě k vidění formule Škoda  MTX 1-10. Formuli nám představil sám majitel – R. Hora a manažer A. Trtílek, akci zařídila paní Dvořáková.

Všem moc děkujeme.

formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule formule


Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy

Mateřská škola Žďár nad Sázavou , příspěvková organizace, Vančurova 14, 59101 Žďár nad Sázavou

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy,
Žďár nad Sázavou , příspěvkové organizace od 1.9.2014

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, § 165 odst. 2 § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že děti, kterým byla přidělena níže uvedená čísla, jsou přijaté do mateřské školy

Dne 29.4.2014 Mgr. Milada Vránková

Seznam přijatých dětí


Informace ředitele k ochuceným mlékům

K zajištění pitného režimu v mateřské škole jsou dětem podávány nejen čaj, voda, ale i mléko samotné nebo s příchutěmi.
K tomu využíváme  Caro, Meltu, Kapučínek, Cao Cao, Chicory nebo Milky Shake Naturea.  Od firem Nestle, AGFfoods, Flosman, Catus,Bonno.

Uvedené výrobky jsou vyráběny bez chemických konzervantů a syntetických barviv. Podléhají hygienickým atestům, které jsou doloženy k výrobkům. Každá školní jídelna musí sledovat spotřební koš, tzn. dodržovat přesně stanovený limit cukru, tuku, bílkovin, luštěnin, ryb, masa, ovoce a zeleniny.  Do těchto limitů je započítáván i pitný režim.

Výsledky spotřebního koše jsou sledovány měsíčně vždy po uzávěrce  a pravidelně kontrolovány. Překročení limitů cukrů nebylo zjištěno.

Bližší informace podají vedoucí školních  jídelen!


Výzva k podání nabídek

Zájemci o účast ve výběrovém řízení projektu CZ.1.07/1.3.50/03.0010 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ Žďár nad Sázavou, mohou své nabídky předkládat podle pokynů na našich stránkách.


Poděkování

MŠ Sluníčko děkuje všem rodičům, kteří nám vyšli vstříc po dobu omezeného provozu při výměně oken. S Vaší pomocí se podařilo zprovoznit prostory školky v krátké době. Poděkování patří také všem provozním pracovnicím a učitelkám, které se do prací zapojily. Práce budou nadále pokračovat zateplováním budovy a novou fasádou. Termín dokončení je plánovaný na srpen 2014.

                                                   Mgr. Hana Kalábová – zástupkyně ředitelky


Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015

Zdroj: Internet

Hry v rámci „ Dne otevřených dveří “ se uskuteční na všech zařízeních MŠ ve dnech:
19.3.- 20.3.2014   v době od 8.00  hod. do 11.00 hod.

V tyto dny  srdečně  zveme rodiče se svými dětmi do všech mateřských škol ve Žďáře  nad Sázavou. Budete mít možnost prohlédnout si s dětmi zvolenou mateřskou školu, vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ, pohrát si se svými dětmi, informovat se o zaměření jednotlivých MŠ a jejich výchovně vzdělávacích programech. Zároveň se sepíší iniciály o dítěti a  tím  se urychlí čekací doba při zápisu do MŠ.

Vlastní “Zápis do mateřské školy”  proběhne na ředitelství mateřské školy ve dnech:
2.4.2014       od 9.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 17.00 hod.  a

3.4.2014       od 12.00 – 17.00 hod.

Zde zákonný zástupce dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Připomínáme, že ředitelství MŠ sídlí na Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3, dveře vpravo od hlavního vchodu do mateřské školy Kamarád.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

– vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra
– potvrzení o povinném očkování dítěte (očkovací průkaz)
– platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
– rodný list dítěte
– cizinci – doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona
č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Návrh kritérií pro příjimání dětí do MŠ ve školním roce 2014/2015, které budou  projednány na Radě města dne 31.3.2014

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní docházkou v souladu s §34 odst. 4, školského zákona.
  2. Děti od 3 let na celodenní docházku.
  3. Děti od 3 let na polodenní docházku.
  4. Děti mladší 3 let k celodenní  docházce, zaměstnaných rodičů, narozené nejpozději do prosince 2011,  které mají předpoklady k plnění ŠVP na celodenní docházku.

 Zvýhodňující podmínky :

  1. Sourozenci již přijatých dětí starší 3 let.
  2. Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
  3. Do MŠ budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu na území města Žďár nad Sázavou nebo v obci, která má s městem Žďár nad Sázavou  uzavřenou dohodu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání.